Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia a vrátenie tovaru

Vyriešte vrátenie alebo reklamáciu tovaru z pohodlia domova pomocou nášho on-line systémov.

Ponúkame Vám rýchly a jednoduchý online systém na riešenie vrátenia a reklamácií. Stačí pár klikov a do piatich minút môžete mať situáciu vyriešenú. Sme tu pre vás, aby sme vám uľahčili nákupnú skúsenosť.

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

1

Tovar riadne zabaľte do kartónovej krabice, ktorá musí byť poriadne vystužená z každej strany, aby sa zabránilo posunu tovaru v krabici. Za obsah zásielky, rovnako ako za poškodenie tovaru, ak k nemu dôjde v priebehu prepravy do nášho servisného strediska, spoločnosť 2din.cz (2din.cz s. r. o., Toužimská 889/ D6, 19900, Praha) neručí, a to z dôvodu nemožnosti skontrolovania obsahu zásielky pred odoslaním, resp. nedostatočného zabalenia reklamovaného tovaru, a preto všetku zodpovednosť nesie odosielateľ tovaru. Na vzniknutú škodu počas dopravy sa záruka nevzťahuje, poistné udalosti tovaru s prepravcami naša spoločnosť nerieši. Ak ide o veľmi viditeľné poškodenie balíka pri jeho preberaní, tovar nepreberáme.

2

Vyplňte do okienka vyššie váš e-mail a dajte „Ďalšie“. Ďalej vyplňte všetky údaje do jednotlivých políčok v online formulári. Ak sa reklamácia nezadá online a nebudeme v systéme evidovať záznam o zadaní ani po prebratí tovaru, nebude začatý riadny zákonný proces reklamácie. Ak ani po 10 dňoch po prevzatí tovaru nebude zákazníkom zadaný prípad online, tovar odosielame späť na adresu uvedenú na balíku.

 
3

Tovar zašlite na adresu 2din.cz, Toužimská 889 - hala D6, Praha, ZIP: 199 00, Česká republika. Pokiaľ bude tovar zaslaný na inú adresu (napr. sídlo spoločnosti, ktoré je uvedené na faktúre), zásielka nebude doručená a vráti sa späť odosielateľovi!

Potrebujete poradiť?

Neváhajte a obráťte sa na nás! Radi Vám s Vašou reklamáciou alebo vrátením tovaru pomôžeme.

David Vála
DAVID VALLA
Odborné poradenstvo a technická podpora
info@2din.sk +421 903 116 053

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").

1.2 Predávajúcim je spoločnosť 2din.cz s.r.o., Rýnska 949/7, 19600, Praha, IČO: 03897613 (ďalej len „predávajúci“). Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“).

1.3 Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tento reklamačný poriadok, inak sa práva plynúce zo zodpovednosti za vady riadia uzavretou zmluvou a občianskym zákonníkom.

2 ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

2.1 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

2.2 Za rozpor s kúpnou zmluvou sa nepovažuje prípad, kedy bol kupujúci so stavom preberanej veci oboznámený. Toto ustanovenie sa týka najmä tovaru označeného ako „rozbalený“ alebo „použitý“ a všetkých ostatných vlastností tovaru, s ktorými sa mal kupujúci možnosť v súlade s VOP pred kúpou oboznámiť.

3 ZÁRUČNÉ PODMIENKY

3.1 V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady na tovare, môže kupujúci uplatniť oprávnenú reklamáciu.

3.2 Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona. Pokiaľ nie je uvedené predávajúcim inak (a ak ide o spotrebiteľa, ak nie je uvedená lehota dlhšia), činí teda 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za materiálové alebo výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

3.4 Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používaním tovaru, prípadne použitím nevhodného príslušenstva.
 • Vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom. Pokyny výrobcu sa týkajú predovšetkým dodržania štandardov príslušenstva výrobku.
 • Vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar. Vzhľadom na povahu predávaného tovaru je u všetkých výrobkov požadovaná odborná inštalácia a potvrdenie o tejto odbornej inštalácii bude vyžadované aj v rámci reklamačného konania. V prípade, že vyššie uvedené potvrdenie nebude kupujúcim dodané spolu s reklamovaným výrobkom, bude táto skutočnosť v rámci reklamačného konania primerane zohľadnená, a to na ťarchu kupujúceho.
 • Vada vznikla prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez súhlasu výrobcu.
 • Vada vznikla poškodením prepätím.
 • Tovar bol poškodený živlami.
 • Z iných, kupujúcim zavinených, dôvodov.
 • Poskytnutý tovar (služba) bol bezodplatným plnením, teda bol predávajúcim poskytnutý ako „darček“ prípadne „zadarmo“.

3.5 Záruka v zmysle funkčnosti inštalácie a možnosti bezchybného použitia v motorovom vozidle sa ďalej nevzťahuje na tovar, ktorý nie je súčasťou štandardnej výbavy vozidla (napr. parkovacia kamera), do ktorého je inštalovaný. V tomto zmysle je tento tovar považovaný za „tuningový prvok“ motorového vozidla a predávajúci nezodpovedá za možné problémy s inkompatibilitou či obmedzenou funkčnosťou takto inštalovaného výrobku. Kupujúci výrobky v zmysle tohto článku inštaluje na vlastné nebezpečenstvo a predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne spôsobené škody.

3.6 V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, je záručná doba tovaru stanovená dohodou zmluvných strán na 12 mesiacov. V prípade, že kupujúci ako podnikateľ uzatvára zmluvu na IČO alebo pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka aj jeho podnikateľskej činnosti, na nákup tovaru sa použijú primerane ustanovenia obchodného zákonníka.

3.7 V prípade, že dodaný tovar je komerčne prevádzkovaný kupujúcim (podnikateľom) a povaha tejto prevádzky vyžaduje uzavretie servisnej zmluvy, je kupujúcemu táto možnosť ponúknutá. V prípade, že kupujúci (podnikateľ) odmietne návrh servisnej zmluvy, predávajúci si vyhradzuje odmietnutie akceptácie návrhu servisnej zmluvy považovať ako nedodržanie dostatočnej starostlivosti a to so všetkými následkami s týmto opomenutím spojenými. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade, že kupujúci (podnikateľ) zaistí servis výrobku iným kvalifikovaným spôsobom.

4 PRÁVA PLYNÚCE ZO ZÁRUKY

4.1 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov.

4.2 Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má právo na:

 • Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné; ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • Ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
5 VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1 Miestom uplatnenia reklamácie je autorizované servisné stredisko výrobcu (pokiaľ je uvedené v záručnom liste), alebo prevádzka predávajúceho.

5.2 Pokiaľ pri tovare nie je záručný list výrobcu, ale iba záručný list vystavený našou firmou, je miestom uplatnenia reklamácie vždy prevádzkareň 2din.cz s.r.o., Toužimská 889/D6, 19900, Praha.

5.3 Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

5.4 V rámci reklamácie bude vždy vyhotovený písomný protokol o zistených chybách a forme ich odstránenia, odporúčame kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky..

5.5 Pokiaľ bola reklamácia neoprávnená (čl.3, odst. 3.4. reklamačného poriadku), predávajúci písomne ​​dôvod zamietnutia reklamácie uvedie do reklamačného protokolu. Kupujúci v takom prípade nemá nárok na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

5.6 O reklamácii predávajúci rozhoduje do 7 pracovných dní, v zložitých prípadoch 14 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

5.7 Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Ak sa stane ktorékoľvek ustanovenie tohto reklamačného poriadku neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nebudú tým zostávajúce ustanovenia tohto reklamačného poriadku dotknuté. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že v takom prípade toto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradí ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom takému neplatnému, neúčinnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu najbližšie a bude v súlade s platným právom.

6.2 Práva a povinnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v čl. 1 ods. 1. 1.

6.3 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu 2din.cz s.r.o.

6.2 Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 01. 01. 2023. Predávajúci sa vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia.