Obchodné podmienky

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou 2din.cz s.r.o., Rýnska 949/7, 19600, Praha, IČO: 03897613 (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“). Tieto VOP sa primerane použijú nielen na nákup prostredníctvom e-shopu predávajúceho dostupného z: www.2din.cz, ale aj pri odbere tovaru priamym nákupom v prevádzke predávajúceho na adrese:

2din.cz, Toužimská 856 - hala D6, Praha - Letňany, PSČ: 199 00 (ďalej „prevádzka“).

1.2 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a Podmienky ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť (VOP sú prístupné v prevádzke predávajúceho a na webových stránkach kupujúceho). Uzatvorením zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, popr. zmluvy o dielo (v prípade montáží a inštalácií). Tieto VOP boli spracované podľa zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3 Predávajúcim je spoločnosť 2din.cz s.r.o., Rýnska 949/7, 19600, Praha, IČO: 03897613 zaoberajúca sa predajom OEM & 2DIN autorádií ich príslušenstva a ďalšej automobilovej elektroniky prostredníctvom e-shopu dostupného na stránke: www.2din.sk. Ponúkaný tovar je prevažne OEM produkcia a jeho prípadná vzhľadová podobnosť s originálnymi značkovými autorádiami je čisto náhodná. Všetok dodávaný softvér výrobkov je inštalovaný iba na demonštratívne účely funkcií daného výrobku. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za inštalovaný softvér a akékoľvek dodatočné náklady kupujúceho spojené s používaním prípadných licencií (najmä pri navigačnom softvéri). Predávajúci vo všetkých prípadoch používa inštalovaný softvér iba na vlastnú zodpovednosť. Kontaktné informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii „Kontakty“ prístupné na: http://2din.sk/kontakty 

1.4 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.5 Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.6 Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodnej spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patria napr. slobodné povolania ako advokácia a pod.) a
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj predpismi súvisiacimi. Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená VOP.

 

1.7 Kupujúci prehlasuje, že sa pred uskutočnením objednávky riadne oboznámil so všetkými vlastnosťami výrobku, najmä jeho popisom a manuálom. V prípade, že sa kupujúci s vyššie uvedeným neoboznámil, nie je oprávnený spochybniť vlastnosti tovaru v rámci reklamačného konania a všetka prípadne vzniknutá škoda (kupujúcemu, prípadne tretím osobám) ide na jeho zodpovednosť. Kupujúci si je ďalej vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dohodnuté inak.

1.8 Kúpna zmluva

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovej stránke, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 • Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia potvrdenia objednávky.

1.9 Zmluva o dielo (ďalej ZoD)

 • Ak je kupujúcim (objednávateľom podľa ZoD) spotrebiteľ, návrhom na uzavretie zmluvy o dielo je umiestnenie ponúkanej služby (najmä montáže a inštalácie) predávajúcim (zhotoviteľom podľa ZoD) na internetové stránky, zmluva o dielo vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. V prípade odstúpenia od zmluvy o dielo sa použije ods. 7.5 VOP, ktorý vymedzuje, aké náklady je kupujúci povinný uhradiť.
 • Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie zmluvy o dielo je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia potvrdenia objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy o dielo sa použije ods. 7.5 VOP, ktorý vymedzuje, aké náklady je kupujúci povinný uhradiť.

1.10 Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

1.11 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Za tieto náklady vynaložené kupujúcim na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúci nenesie zodpovednosť.

1.12 Vyplnením a odoslaním objednávky súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti (ako správca) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov, znení neskorších predpisov  a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”). Poskytnuté osobné údaje spoločnosť spracováva za účelom vybavenia objednávky a splnenia svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou a kupujúcim, s výnimkou mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy kupujúceho, ktoré je spoločnosť oprávnená navyše využiť na marketingové účely, a to najmä za účelom ponúkania výrobkov a služieb svojich aj iných spoločností, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas na marketingové využitie vymenovaných osobných údajov udeľuje kupujúci dobrovoľne a to až do odvolania. Ak si kupujúci nepraje, aby jeho vyššie uvedené osobné údaje boli naďalej využívané na marketingové účely, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky zasielajte, prosím, písomne ​​odvolanie súhlasu s využívaním osobných údajov na vyššie uvedenú adresu spoločnosti 2din.cz s.r.o., Rýnska 949/7, 19600, Praha.

1.13 Kupujúci nadobúda do svojho vlastníctva tovar, ktorý je predmetom kúpy, okamihom odovzdania tovaru za podmienky úhrady kúpnej ceny v plnej výške. Pokiaľ nie je kúpna cena uhradená v plnej výške, zostáva tovar až do jej celkovej úhrady vo vlastníctve predávajúceho.

 

 1. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
 • Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov, znení neskorších predpisov a nariadením GDPR. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov za účelom splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 • Ochrana osobných údajov kupujúceho je bližšie upravená v dokumente „Podmienky ochrany osobných údajov“ dostupnom na webovej stránke https://www.2din.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

 1. CENY A OZNAČENIE VÝROBKOV

3.1 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamihu uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nijako neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. Všetky ceny uvádzané na internetových stránkach obchodu sú zobrazované vrátane DPH.

3.2 Ceny sa môžu líšiť podľa označenia produktu na e-shope, popr. podľa označenia na predajnom doklade (faktúre).

 1. a) Označenie výrobku „rozbalené“ znamená, že tento výrobok bol rozbalený, vyskúšaný príp. použitý v motorovom vozidle zákazníka, nie však dlhšie ako 14 dní. Výrobok bol následne demontovaný, preskúšaný a uvedený do pôvodného stavu. Takto označený výrobok obsahuje všetko príslušenstvo a nemal by javiť žiadne známky poškodenia. Záručná doba môže byť úmerne skrátená o dobu od prvej inštalácie výrobku.
 2. b) Označenie výrobku „použité“ znamená, že výrobok bol používaný v demo paneli v prevádzke predávajúceho, príp. iným zákazníkom po bližšie nešpecifikovanú dobu. Takto označený výrobok môže javiť známky použitia (najmä drobné estetické vady), nemusí obsahovať kompletné príslušenstvo. Poskytovaná záruka na tento typ výrobku je uvedená v popise výrobku na e-shope.
 3. c) Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky výrobky sú nové, je to nepoužitý tovar so štandardnou zákonnou zárukou.

 

 1. OBJEDNÁVANIE
  • Objednávky sú možné cez internetový obchod na stránke http://www.2din.sk

24 hodín denne, 7 dní v týždni s výnimkou nedostupnosti serveru spôsobených poskytovateľom internetového pripojenia.

4.2 Všetka prezentácia tovaru umiestnená na stránkach internetového obchodu na stránke http://www.2din.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4.3 Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, objednávka na dobierku je expedovaná do 2 pracovných dní po jej obdržaní, pokiaľ je tovar skladom. Pri platbe platobným príkazom je tovar expedovaný do 2 pracovných dní po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade, že Vami objednaný tovar nie je momentálne skladom, dodacia lehota je podľa dohody s predávajúcim.

4.4 O prípadnej dlhšej expedičnej lehote či zrušení objednávky zo strany internetového obchodu http://www.2din.skbude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE apod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcu prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky/e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu a v závislosti na vývoji kurzu € (EUR) voči ostatným zahraničným menám (najmä USD). Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a tá nie je zrealizovaná. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, u ktorého k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

4.5 Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu dostupného na: http://www.2din.sk / (ďalej len „e-shop“)
 • osobne cez telefón
 • osobne na prevádzke

4.6 Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť alebo odstúpiť od potvrdenej objednávky alebo jej časti v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od nepotvrdenia či odstúpenia od objednávky zo strany predávajúceho.

4.7 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ktorý v minulosti riadne a včas nezaplatil záväzne objednaný tovar.

4.8 Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky z dôvodu rýchlosti vybavenia prostredníctvom e-shopu.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ. Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Spotrebiteľ bol týmto poučený o svojom práve odstúpiť od zmluvy. Predávajúci riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5.2 Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal do 14 dní od odstúpenia. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o  zodpovedajúcu čiastku. O výške nákladov na uvedenie do pôvodného stavu bude zákazník informovaný v dostatočnom predstihu prostredníctvom emailu uvedeného pri objednaní tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne započítať vyššie uvedené finančné prostriedky oproti kúpnej cene uhradenej kupujúcim. Finančné prostriedky za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

5.3 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv na dodávku tovaru, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho. Kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5.4 Nevyčistený tovar alebo inak znečistený a nezodpovedajúci hygienickým štandardom nie je predávajúci povinný prijať k reklamácii. Rovnako je oprávnený predávajúci odmietnuť vrátený tovar zaslaný kupujúcim na dobierku v okamihu, keď sú s dobierkou spojené akékoľvek náklady pre predávajúceho.

5.5 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie vo vyššie uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom a prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či čiastka bude prevzatá v hotovosti alebo či bude čerpaná na ďalší nákup.

5.6 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok na vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je čiastka v tej istej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

5.7 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti od stavu vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

5.8 Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa čl. 2 VOP.

5.9 Pokiaľ prebehla predajná inštalácia tovaru predávajúcim v priestoroch predávajúceho do vozidla, popr. iné hnuteľné veci kupujúceho, riadi sa odstúpenie od zmluvy nasledujúcimi pravidlami. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy pri už inštalovanom tovare, prípadne odstúpení od zmluvy v priebehu inštalácie tovaru bude predávajúcim účtovaná náhrada strateného času vo výške nákladov na inštaláciu tovaru, u ktorého bude odstúpené od kúpnej zmluvy. Kupujúci týmto prehlasuje, že je si tejto skutočnosti vedomý a uhradí v plnom rozsahu takto vzniknutú škodu predávajúceho. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vrátená v plnej výške v súlade s príslušnými ustanoveniami čl. 5 VOP, pokiaľ nejde o prípady podľa ods. 5.11 a 5.12 VOP.

5.10 V prípade priameho odberu tovaru na prevádzke bez predchádzajúcej objednávky sa vylučujú ustanovenia čl. 5 VOP (odstúpenie od zmluvy), pretože zmluva nebola uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku.

5.11 Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený nad rámec zákonnej lehoty odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 40tich kalendárnych dní od prevzatia tovaru, a to za podmienky, že sa jedná o nerozbalený tovar, tj. tovar aj obal tovaru je v pôvodnom stave bez poškodenia (typicky nevhodný darček). Odstúpenie od kúpnej zmluvy na základe tohto ustanovenia VOP je možné aj u rozbaleného či inak použitého tovaru, avšak v tomto prípade je predávajúcim účtovaný poplatok za uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktorý sa pohybuje v závislosti od stavu takto vráteného tovaru (opotrebenie tovaru, poškodenie obalu, apod.) medzi 3-15% kúpnej ceny tovaru. Pri odstúpení na základe tohto ustanovenia VOP sa vracia kúpna cena formou poukážky s dobou platnosti 1 rok, ktorú je možné použiť na akýkoľvek tovar či služby ponúkané predávajúcim. Poukážku je možné uplatniť iba pre priamy odber tovaru na prevádzke.

5.12 Kupujúci - podnikateľ je oprávnený nad rámec zákonných možností odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14tich dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy na základe tohto ustanovenia VOP je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za vrátenie tovaru vo výške 15% z kúpnej ceny tovaru. Tento poplatok nebude účtovaný v prípade, že predávajúci – podnikateľ bude požadovať výmenu tovaru vráteného na základe tohto ustanovenia VOP za tovar vyššej hodnoty.

5.13 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci nesie pri odstúpení od kúpnej zmluvy všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

5.14 Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy z dôvodov na strane kupujúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, že si kupujúci (spotrebiteľ) objednaný tovar neprevezme. Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. zruší objednávku v prípade, keď je tovar už odoslaný, zásielka nie je ani cez opakované avízo dopravcu prevzatá/odobraná, kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu atď.), bude kupujúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je 10 EUR. V tejto zmluvnej pokute sú zahrnuté náklady účelne vynaložené v súvislosti so zrušenou kúpnou zmluvou, predovšetkým administratívne náklady spojené s vybavením objednávky a náklady na zmarenú prepravu ku kupujúcemu a späť na sklad predávajúceho. V prípade, že zmluvnú pokutu kupujúci neuhradí v stanovenom termíne, tzn. do 14 dní od vystavenia faktúry, bude pohľadávka vymáhaná prostredníctvom spoločnosti pre vymáhanie pohľadávok, vrátane všetkých nákladov s tým spojených. Upozorňujeme, že zmluvná pokuta je právne vymáhateľná v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci spotrebiteľ dáva výslovný súhlas predávajúcemu, v prípade svojho nesplateného záväzku, že môže osobné údaje odovzdať tretej osobe. Treťou osobou sa rozumie právnická osoba realizujúca vymáhanie pohľadávok pre predávajúceho.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba v hotovosti/kartou pri nákupe
 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba na dobierku
 • on-line platba prostredníctvom platobnej karty

6.2 Okamihom prechodu nebezpečenstva škody sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcovi (v prípade dopravy prepravnou službou), prípadne prevzatie tovaru kupujúcim (v prípade osobného odberu)

6.3 Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania kupujúceho s úhradou akéhokoľvek jeho záväzku po splatnosti (dlhu) upomenúť kupujúceho o úhradu dlžnej čiastky, a to aj opakovane. Kupujúci a predávajúci sa týmto dohodli, že za odoslanie upomienky v elektronickej forme (email) je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať paušálne dodatočné náklady vo výške 5 EUR bez DPH. Analogicky s vyššie uvedeným za odoslanie upomienky v písomnej forme (poštou či dátovou schránkou) bude predávajúci kupujúcemu účtovať paušálne dodatočné náklady vo výške 15 EUR bez DPH. Tieto náklady budú v prípade súdneho sporu uplatnené ako trovy konania na strane predávajúceho a budú kupujúcim považované za nesporné.

 

 1. DODACIE PODMIENKY

7.1 Osobný odber.

Tovar môže prevziať v prevádzke kupujúci, prípadne osoba, ktorá sa preukáže číslom objednávky. Tieto osoby sa musia dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

7.2 Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať Českou poštou s.r.o., prípadne prostredníctvom PPL a GLS. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek po SR. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky a je hradená kupujúcim. V prípade, že zásielka nebude kupujúcim vyzdvihnutá v úložnej lehote prepravcu, predávajúci si vyhradzuje právo vymáhať vzniknutú škodu špecifikovanú ods. 7.4 VOP.

7.3 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.4 V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v dobe určenej dopravcom zásielky obsahujúci tovar a tovar je vrátený predávajúcemu späť, je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť predávajúcemu účelne vynaložené náklady súvisiace so zaslaním tovaru kupujúcemu. Tieto náklady sú stanovené na 5 EUR bez DPH za zásielku, a to aj v prípade, že je u výrobku poštovné uvedené ako "zadarmo". V prípade, že tovar bol kupujúcemu zaslaný na dobierku, bude náhrada navýšená na 7 EUR bez DPH. Tieto čiastky budú navýšené o manipulačný poplatok 2-5 EUR bez DPH za vybalenie a opakované naskladnenie výrobku.

7.5 V prípade, že súčasťou kúpnej zmluvy bude aj uzavretie zmluvy o dielo, na základe ktorej prebehne predávajúca inštalácia tovaru predávajúcim v priestoroch predávajúceho do vozidla, popr. iné hnuteľné veci kupujúceho (tj. vždy, keď bude na daňovom doklade položka (y) „montáž“) a kupujúci sa nedostaví vo vopred dohodnutý termín do priestorov predávajúceho a neprevezme (nebude inštalovaný) tovar, bude predávajúcim účtovaná náhrada strateného času (nevyužitá rezervácia kapacity) vo výške 50% nákladov na inštaláciu tovaru (80% z ceny položiek daňového dokladu označených ako montáž). Kupujúci týmto prehlasuje, že je si tejto skutočnosti vedomý a uhradí v plnom rozsahu takto vzniknutý náklad predávajúceho. Od zmluvy o dielo je predávajúci oprávnený v okamihu nedostavenia sa kupujúceho súčasne odstúpiť.

 

 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

 

 1. RIEŠENIE SPOROV

9.1 V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zamietne alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim neodpovie, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

9.3 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

9.4 Predávajúci sa týmto zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ kupujúci toto riešenie neodmietne.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Ak sa stane ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nebudú tým zostávajúce ustanovenia týchto VOP dotknuté. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že v takom prípade toto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradí ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom tomu neplatnému, neúčinnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu najbližšie a bude v súlade s platným právom.

10.2 Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 1. 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.